Poskytované služby

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Zpracování a připomínkování všech druhů smluv, žalob a podání
 • Neplatnost smluv a odstoupení od smluv
 • Vymáhání pohledávek, správa pohledávek včetně jejich zajištění
 • Půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • Vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy
 • Věcná břemena, služebnosti
 • Vrácení daru, odvolání daru
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Práva spotřebitelů
 • Odpovědnost za škodu, náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Zastupování klientů ve všech věcech v oblasti občanského práva

RODINNÉ PRÁVO

 • Zpracování a připomínkování všech druhů smluv, návrhů a podání
 • Úprava práv mezi manžely - smlouvy
 • Rozvod manželství, vypořádání zaniklého společného jmění manželů
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a po rozvodu (svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče, společná výchova)
 • Výživné nezletilých i zletilých dětí, dohody rodičů
 • Výživné manžela, výživné rozvedeného manžela
 • Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • Určení, popření otcovství
 • Zastupování klientů ve všech věcech v oblasti rodinného práva

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Zpracování a posuzování různých typů obchodních smluv, zejména kupních smluv a smluv o dílo
 • Vymáhání pohledávek, správa pohledávek včetně jejich zajištění
 • Postoupení pohledávek
 • Zastupování klientů ve všech věcech v oblasti obchodního práva

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • Vedení právní agendy a právní poradenství v oblasti obchodních společností a družstev (zápis společností do obchodního rejstříku, změny údajů v obchodním rejstříku)
 • Převody obchodních podílů
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Likvidace společností
 • Smlouvy pro členy statutárních orgánů
 • Zastupování obchodních společností a družstev v obchodně právních sporech a v rejstříkovém řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Právní poradenství v pracovně právních otázkách
 • Vznik, změna a ukončení pracovního poměru
 • Pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • Hmotná odpovědnost
 • Zastupování klientů ve všech věcech v oblasti pracovního práva

EXEKUČNÍ PRÁVO

 • Vymáhání pohledávek a výživného
 • Zpracování návrhů na nařízení exekuce
 • Zastupování klientů v exekučních řízeních

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • Zpracování přihlášek pohledávek věřitelů za dlužníky do insolvenčního řízení

AUTORSKÉ PRÁVO

 • Ochranné známky a autorská práva

BYTOVÉ PRÁVO

 • Společenství vlastníků „SVJ" - vedení právní agendy a právní poradenství v oblasti společenství, zápis společenství do rejstříku společenství, změny údajů v rejstříku společenství
 • Prohlášení vlastníka budovy – rozdělení na jednotky,
 • Výstavba jednotek

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • Zajištění komplexních právních služeb v oblasti vlastnických práv k nemovitým věcem
 • Sepis a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí, zejména kupní, darovací, směnné, zástavní, nájemní a podnájemní, pachtovní, o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene, o vypořádání společného jmění manželů, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o výstavbě, o úschově
 • Nájmy a podnájmy staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • Vyklizení bytů a nebytových prostor
 • Zemědělský pacht
 • Věcná břemena, služebnosti, zástavní a předkupní práva
 • Zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady (návrhy na vklad práv, zápisy staveb a změny zapsaných údajů)
 • Zastupování klientů ve věcech v oblasti nemovitostí

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

 • Úschovy finančních prostředků v souvislosti s převody nemovitostí (koupě, prodej)
 • Úschovy finančních prostředků v rámci obchodních vztahů
 • Úschovy listin

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Hana Sklenářová

Malá Stránka 318/1
594 01 Velké Meziříčí
+420 566 524 748
+420 608 427 313
+420 778 090 876
Nahoru